четвъртък, май 30, 2024

Планове и програми

Годишен план – 2023-2024

План за квалификационната дейност

План за справяне с тормоза в училището

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Училищна програма за намаляване броя на отсъствията, за намаляване броя на учениците, преждевременно напуснали училище и за реинтегриране на отпадналите от образователната система

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма ЦДО

Процедура за докладване при опасение (Закрила на детето)

Приложение №1;

 Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС № 704


Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19

План за действие при COVID-19

Правила за организиране и провеждане на образователен процес и за работа през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19

Правила за превключване от присъствено обучение към обучение от разтояние в електронна среда