четвъртък, юни 13, 2024

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища 
Заявление за записване в І-ви клас

Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища
Заявление за записване в V клас

Заявление за записване

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 


Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование

Признаване на завършен период, клас, етап, на завършена степен на училищно образование по документи, издадени от училища на чужди държави
Заявление за завършен период, клас, етап, на завършена степен на училищно образование по документи, издадени от училища на чужди държави

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства
Заявление – образец