сряда, май 29, 2024

Информация относно предоставянето на достъп до обществена информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

В ОУ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” С.НАДАРЕВО

 

 

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в ОУ „Паисий Хилендарски” с.Надарево. Заявленията за достъп до обществена информация се приемат и регистрират всеки работен ден от 08.30 до 13.30 часа в звеното при счетоводителя.

.

І. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ.

Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

Устните запитвания след съставянето на протокол за приемането им и писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) се приемат от счетоводителя и се регистрират със самостоятелен регистрационен индекс в ЗАО на ОУ с.Надарево всеки работен ден от 08.30 до 13.30 часа.

За писмени заявления се считат и заявленията, получени по  електронен път на електронна поща ou_nadarevo@abv.bg.

Образец на заявлението може да получите на място при счетоводителя или да изтеглите от интернет страницата на ОУс.Надарево.

Заявлението трябва да съдържа следната информация:

 1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
 2. описание на исканата информация;
 3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
 4. адрес за кореспонденция със заявителя.

Ако в заявлението липсват данни по т. 1, 2 и 4 то се оставя без разглеждане.

В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и трябва да уточни предмета на исканата информация.

Ако в 30-дневен срок заявителят не уточни предмета на исканата информация, заявлението се оставя без разглеждане.

 

ІІ. ФОРМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ.

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от следните форми:

 • Преглед на информацията – оригинал или копие;
 • Устна справка;
 • Копие на материален носител;
 • Копия, предоставени по електронен път …………………………….

/посочва се адреса на електронната поща/

 • Комбинация от форми – ………………………………………………………….

Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

 

IІI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Заявленията за предоставяне на достъп се разглеждат в срок до 14 дни от датата на регистрирането им, съответно от уточняване предмета на исканата информация.

Срокът може да бъде удължен:

 • с не повече от 10 дни, когато поисканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка;
 • с не повече от 14 дни, когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.

Когато ОУ с.Надарево не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение в 14-дневен срок от получаване на заявлението същото се препраща по компетентност, за което се уведомява заявителя.

В случай че ОУ с.Надарево не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, заявителят се уведомява в 14-дневен срок.

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ.

В законоустановените срокове заявителят се уведомява с решение, подписано от директора на ОУ с.Надарево относно предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до информация.

В решението за предоставяне на достъп до обществена информация се посочва:

 • степента на осигурения достъп до исканата информация;
 • срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, който е 30 дни от датата на получаване на решението;
 • мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата информация;
 • формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание, датата на приемането на решението и редът за неговото обжалване.

При предоставяне на достъп до обществена информация в ЗАО се съставя протокол съгласно чл.35, ал.2 от ЗДОИ.

 

 1. ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя със Заповед № ЗМФ-1472 на министъра на финансите от 29.11.2011 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) и представяне на платежен документ.

Посочените стойности на разходи са без ДДС и според вида на носителя са, както следва:

 1. CD – един брой – 0,50 лв.;
 2. DVD – един брой – 0,60 лв.;
 3. разпечатване – една страница (А4) – 0,12 лв.;
 4. Ксерокопие – една страница (А4) – 0,09 лв.;
 5. факс – една страница (А4) – 0,60 лв.;
 6. писмена справка – една страница (А4) – 1,59 лв.

Заплащането на разходите се извършва:

 • по безкасов път по банковата сметка на ОУ  с. Надарево

BG09UBBS80023108516610   в клон на ОББ

 

В случаите на неявяване на заявителя в определения в решението срок или когато не плати определените разходи е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до обществена информация