четвъртък, юни 13, 2024

ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от 15.10.2019 г. Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са: 1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; 2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения; 3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места; 4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала; 5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда; 6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот; 7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване. Дейностите по проекта се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ – 85% и от Държавния бюджет на Република България – 15%

.Образование за утрешния ден – информационна система

В ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Надарево за учебната 2019-2020 година по Дейност 6 на проекта (Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови) е сформирана 1 група за извънкласни дейности, включваща 12 ученици от първи и втори клас с ръководител Димитрина Йорданова

График на клуба

Учител Клуб Четвъртък Петък
Димитрина Йорданова Дигитални сърфисти 15.30ч – 16.05ч
16.10ч – 16.45ч
15.30ч – 16.05ч
16.10ч – 16.45ч

В ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Надарево за учебната 2022-2023 година по Дейност 6 на проекта (Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – компютърно моделиране) е сформирана 1 група за извънкласни дейности, включваща 17 ученици от пети и седми клас с ръководител Димитрина Йорданова

График на клуба

Учител Клуб Понеделник/Четвъртък Петък
Димитрина Йорданова Компютърно моделиране/роботика 16.00ч – 16.40ч
16.40ч – 17.20ч
16.00ч – 16.40ч
16.40ч – 17.20ч