сряда, май 29, 2024
Съобщения

Прием за учебната 2020/2021 г.

ПРАВИЛА

за прием на ученици в І-ви клас за учебната 2020-2021 година

Общи условия:

Съгласно разпоредбите на чл. 8 ал.2 от ЗПУО в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.

Необходими документи:

  1. Заявление за записване от родителя или настойника /по образец на училището/;
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
  3. Акт за раждане – копие.

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират това обстоятелство.

Критерии за подбор, когато броят на подадените заявления е по-голям от местата за обучение.

  1. Местоживеене в селата Надарево, Дългач, Певец, Кралево, Ловец, Острец, Осен.
  2. Наличие на други деца от семейството, обучаващи се в училището.
  3. Деца на учители и служители в училището.
  4. Деца на новозаселили се семейства.

Приети на Педагогически съвет – Протокол № 3/ 19.02.2020 г.

График на дейностите по приемането и записването на ученици в първи клас за 2020/2021 учебна година:

Дейност:  Срок:
Приемане на заявления и документи за записване. до 31.05.2020 г.
Изнасяне на списък с приетите ученици на 03.06.2020 г. до 17 часа
Записване на подалите заявления ученици. на 04.06 и 05.06.2020 г.
Обявяване на свободните места в паралелката на 08.06.2020г. до 17:00 часа
Попълване на свободните места след второ класиране на 15 и 16.06.2020 г.
Обявяване на свободните места в паралелката на 17.06.2020 г.
Попълване на свободните места след трето класиране до 15.09.2020 г.

 

Заповед прием І клас